Nemecký jazykNemecký jazyk je jedným z troch cudzích jazykov, ktorý si žiaci môžu zvoliť v rámci štúdia na tejto škole. Tiež patrí medzi voliteľné maturitné predmety. Učia sa ho žiaci 1. - 4. ročníka. Žiaci, ktorí prišli s určitými vedomosťami zo základnej školy, používajú učebnicu Schau mal. U začiatočníkov sme sa rozhodli pre učebnice Plus Deutsch a Themen neu. Okrem učebníc používame rôzny doplnkový textový materiál najmä odborného zamerania. Pri výuke pomáhajú i časopisy Freundschaft a Spitze, ktoré môžu žiaci odoberať. Do redakcie Freundschaft sporadicky posielame práce našich žiakov, ktoré sú aj uverejňované. Svoje vedomosti z jazyka si môžu žiaci preveriť prostredníctvom výmeny listov s kamarátmi na Gymnáziu St. Georga v Bocholte (NSR). V šk. r. 1999/2000 vypracovala jedna skupina žiakov 4.E triedy rozsiahlejší projekt s názvom Freizeitprojekt zameraný na využitie voľného času, predstavenie Slovenska a upozornenie cudzincov na zaujímavé miestapätihodnosti na Slovensku a v miestach bydlísk žiakov, ktorí sa na projekte podielali.
Na vyučovacích hodinách sa žiaci učia komunikovať na bežné témy, získavajú základné poznatky z administratívnej terminológie. Súčasne sa zoznamujú s kultúrou a krajinovedou nemecky hovoriacich krajín, čo je vhodne doplnené videofilmami.
Kvalifikáciu na vyučovanie nemeckého jazyka majú: PaedDr. Mária Kubovicová
                                                                                                                             PhDr. D. Michalcová

V školskom roku 2001/2002 sa žiaci zapojili  do súťaže, tématicky zameranej na "Hory", pretože rok 2002 vyhlásila OSN za "Medzinárodný rok hôr". Túto súťaž vyhlásila spolková krajina Bavorsko v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Na našej WWW stránke uvádzame jednu z prác, ktorá súťažila spolu s ďaľšími viac ako 70-timi prácami tímov žiakov stredných škôl na Slovensku. Autorský tím práce: "Kalendár na rok 2003" (dvojjazykový) pracoval pod vedením žiaka Vladimíra Jesenského(3.A). Spoluautormi sú: Ondrej  Nemec (3.A), Pavol Koník (3.A), Aleš Tinka (3.A), Miloš Tisoň (3.A), Tomáš Hrabovský (3.A). Ich prácu priebežne kontrolovala PaedDr. Mária Kubovicová.